ผู้บริหารวิทยาลัย


 แนะนำวิทยาลัย
 ครู และบุคลากร
 นำเสนอผลงาน
 สารสนเทศวิทยาลัย
 เว็บภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผู้ชม
วันนี้ 13
เมื่อวาน 32
ทั้งหมด 10,072
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 13
เมื่อวาน 62
ทั้งหมด 13,165

ความเป็นมา

            ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง และ ขนาด

            วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

            โดยปีการศึกษา 2556 เปิดสอนรอบเช้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ และ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล รอบบ่าย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยนางสาวนิธิดา  บุรณจันทร์ เป็นอำนวยการ

            ปีการศึกษา 2556

            -  ขอเปลี่ยนแปลง เวลาเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รอบเช้า) และเพิ่มหลักสูตร

               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 (รอบบ่าย) ของกระทรวงศึกษาธิการ

               โดยทำการสอน รอบเช้า 07.00น. – 14.20น. และรอบบ่าย

                ระหว่างเวลา 14.20น. – 21.00น.  เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน วันหยุดประจำสัปดาห์วันอาทิตย์

            ปีการศึกษา 2557

            - เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี)

            - เปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำสัปดาห์ จากเดิม คือวันอาทิตย์ เปลี่ยนเป็นวันจันทร์

            - เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545

               (ฉบับปรับปรุง 2546) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

            ปีการศึกษา 2558

            - เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ระบบทวิภาคี

               ประเภทวิชาช่าง พาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

               สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างยนต์

            ปีการศึกษา 2559

            - เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

              พุทธศักราช 2546 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
99/9  หมู่ 3 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์โทรศัพท์ :  038-587296, 081-4032688, 081-7356010, 095-8581053

 
เว็บสำเร็จรูป
×