ผู้บริหารวิทยาลัย


 แนะนำวิทยาลัย
 ครู และบุคลากร
 นำเสนอผลงาน
 สารสนเทศวิทยาลัย
 เว็บภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผู้ชม
วันนี้ 15
เมื่อวาน 32
ทั้งหมด 10,074
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 62
ทั้งหมด 13,167

ปรัชญา

          วิชญา สพฺพตฺ ถม ปราชิตา  ปราชญ์ ย่อมเป็นผู้ไม่แพ้ในที่ทั้งปวง

วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

          พันธกิจ หมายถึง เป้าหมายของทางวิทยาลัยที่ได้วางแนวทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ ดังนี้

          ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ การใช้ภาษาสื่อสารทักษา การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่องานอาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๒. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

          ๓. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในบรรยากาศการอบรมด้วยระบบป้องกัน (Preventive System) คือเหตุผล ศาสนา และความรักใจดี

          ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

          ๕. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครูให้มีความเชียวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่         ด้วยวิธีการวิจัย และพัฒนา

          ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านครูและผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๗. พัฒนาระบบ และกลไก การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          มีวินัย ใฝ่ศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
99/9  หมู่ 3 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์โทรศัพท์ :  038-587296, 081-4032688, 081-7356010, 095-8581053

 
เว็บสำเร็จรูป
×